គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

នៅ Polyco យើងធ្វើឱ្យការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាអាទិភាពកំពូល។ យើងយល់ថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជារបស់អ្នក ដូច្នេះយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលអ្នកចែករំលែកជាមួយយើងដោយសុវត្ថិភាព។

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែល Polyco ប្រមូល និងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ ការយល់ព្រមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ Polyco មានន័យថាអ្នកយល់ព្រមទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

Polyco អាចនឹងធ្វើវិសោធនកម្មខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍នេះដោយការបង្ហោះកំណែដែលបានកែប្រែនៅលើប្រព័ន្ធរបស់ Polyco ដែលជាកំណែដែលបានកែសម្រួលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីពេលប្រកាស។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ វាមានន័យថាអ្នកបានទទួលយក ហើយប្រាកដជាយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

1. គោលបំណងនៃការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

Polyco ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងទូទៅដូចខាងក្រោម៖

កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងផ្ទៀងផ្ទាត់គណនី។

កែលម្អសេវាកម្ម ការថែទាំអតិថិជន និងការស្រាវជ្រាវ។

ផ្តល់ព័ត៌មាន សេវាកម្ម និងការគាំទ្រដែលស្នើសុំដោយអ្នកប្រើប្រាស់។

ដោះស្រាយវិវាទ បញ្ហាដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Polyco ឬផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ។

ទប់ស្កាត់សកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬហាមឃាត់ដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។

គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ហើយ Polyco នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់តាមករណីនីមួយៗ។

ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញលេញនៅលើផលិតផលកម្មវិធីរបស់ Polyco អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចុះឈ្មោះសម្រាប់សមាជិកភាព Polyco រួមមានៈ

ឈ្មោះ​ពេញ

លេខទូរសព្ទ

អ៊ីមែលត្រឹមត្រូវ…

អ្នកនៅតែអាចចូលប្រើគេហទំព័រ Polyco ដោយអនាមិក https://polycoplastic.com/kh/ បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះដោយជោគជ័យ អ្នកអាចកែសម្រួលឈ្មោះដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងទំព័រគ្រប់គ្រងគណនី។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីមែលចូល ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក អ្នកត្រូវផ្ញើសំណើមកយើង ហើយឆ្លងកាត់ជំហានផ្ទៀងផ្ទាត់។

2. វិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់

ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានរក្សាទុកដោយ Polyco នៅលើប្រព័ន្ធនៅក្នុងករណីទូទៅខាងក្រោម៖

នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះ និង/ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម/ផលិតផលរបស់ Polyco។

នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់ស្នើទម្រង់ណាមួយ ដោយគ្មានដែនកំណត់ ទម្រង់បែបបទ ឬទម្រង់ផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងផលិតផល និងសេវាកម្ម Polyco ទាំងតាមអ៊ីនធឺណិត ឬក្នុងទម្រង់ឯកសារជាក់ស្តែង។

នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយ ឬផ្តល់ឯកសារ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយ Polyco ឬនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ Polyco ដូចជាតាមទូរស័ព្ទ (ដែលអាចត្រូវបានកត់ត្រា) សំបុត្រ ទូរសារ ទល់មុខ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងអ៊ីមែល។

នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មអេឡិចត្រូនិច ឬធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ Polyco តាមរយៈ Polyco Platform ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅលើ Polyco Platform។ នេះរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះខូគី Polyco អាចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ នៅពេលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយវេទិកា Polyco ។

នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Polyco ធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈវេទិកា ឬសេវាកម្ម Polyco ។

នៅពេលដែលមតិអ្នកប្រើឬពាក្យបណ្តឹង។

នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅ Polyco សម្រាប់ហេតុផលណាមួយ។

ករណីផ្សេងទៀតដែល Polyco យល់ថាចាំបាច់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់។

3. ពេលវេលាផ្ទុកព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់

Polyco រក្សាទុក និងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើម៉ាស៊ីនមេ ដែលត្រូវបានការពារដោយការការពាររូបវន្ត និងអេឡិចត្រូនិច រួមមានៈ ជញ្ជាំងភ្លើង ការអ៊ិនគ្រីបទិន្នន័យ និងនីតិវិធីដែលអាចអនុវត្តបានតាមតម្រូវការដោយច្បាប់សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន។ Polyco អនុវត្តការគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងចំពោះព័ត៌មាន និងអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់តែបុគ្គលិកទាំងនោះដែលត្រូវការវាដើម្បីបំពេញទំនួលខុសត្រូវការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Polyco ។

ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ និងគណនីនឹងត្រូវបានរក្សាទុកដោយគ្មានកំណត់នៅលើប្រព័ន្ធរបស់ Polyco ដូច្នេះអ្នកអាចបន្តសេវាកម្មនេះនៅពេលណាក៏បាន។

4. តើអ្នកណាអាចចូលប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើ

Polyco អនុវត្តមិនផ្តល់ លក់ ផ្លាស់ប្តូរ ឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម។

បុគ្គល និងស្ថាប័នផ្សេងទៀតអាចមានសិទ្ធិចូលប្រើព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ Polyco ក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

– ព័ត៌មានដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

– Polyco មានការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មាននេះ។

– ភាគីទីបីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Polyco អនុញ្ញាត ឬអនុញ្ញាតឱ្យស្នើសុំ Polyco ផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ការអនុញ្ញាត ឬការអនុញ្ញាតត្រូវតែបង្ហាញជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ បញ្ជាក់ ឬផ្ទៀងផ្ទាត់។

– តាមការស្នើសុំផ្លូវច្បាប់ ឬពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ឬប្រសិនបើ Polyco ជឿថាសកម្មភាពបែបនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្លូវច្បាប់ ឬដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់។

– ការពារសិទ្ធិ ផលប្រយោជន៍ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដ៏ទៃ ដោយឈរលើតុល្យភាពនៃផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងអស់។

– ចំពោះភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែល Polyco មានក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា ឬសមាគមដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មលើ Polyco ។ ឬសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹង Polyco ថ្មីដែលអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងប្រើប្រាស់នៅលើកម្មវិធីរបស់ Polyco ផងដែរ។

– Polyco ត្រូវបានទិញ ឬបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេង។ ក្នុងករណីនេះ Polyco នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមអ៊ីមែល ឬដោយការបង្ហោះយ៉ាងលេចធ្លោនៅលើគេហទំព័ររបស់ Polyco មុនពេលព័ត៌មានអំពីអ្នកត្រូវបានផ្ទេរ និងក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពផ្សេង។

បន្ថែមពីលើករណីខាងលើ ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺតែងតែរក្សាការសម្ងាត់ពីភាគីទីបី លុះត្រាតែក្រុមហ៊ុន Polyco ជឿជាក់យ៉ាងពេញលេញថាការបង្ហាញនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារការខូចខាតខាងរាងកាយ ឬផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលបណ្តាលមកពីកត្តាដែលអាចកើតមានខុសច្បាប់។

5. អាស័យដ្ឋាននៃអង្គភាពប្រមូលព័ត៌មាន និងគ្រប់គ្រង

ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យ Polyco នឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើប្រព័ន្ធ។ នៅពេលចាំបាច់ អ្នកប្រើប្រាស់ Polyco អាចសាកសួរអំពីការប្រមូល និងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមអាសយដ្ឋាន៖

POLYCO PLASTIC CO.,LTD

អាស័យដ្ឋាន៖ 77A Street 8, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, HCMC, Vietnam.

Hotline: +84937 248 771

ជំនួយតាមអ៊ីមែល៖ sales@polycoplastic.com

គេហទំព័រ https://polycoplastic.com/kh/

6. វិធីសាស្រ្ត និងឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលប្រើ និងកែសម្រួលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រគល់ផលិតផល/សេវាកម្ម អ្នកប្រើប្រាស់គឺជាអង្គភាពតែមួយគត់ដែលជាម្ចាស់ និងទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ គណនីរដ្ឋបាល ពាក្យសម្ងាត់ ខ្លឹមសារគេហទំព័រ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងគណនី គេហទំព័ររបស់អ្នក។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ពួកគេដើម្បីកែសម្រួលព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រ មានសិទ្ធិស្នើសុំ Polyco ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព កែតម្រូវ ឬលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយពីមុន។ Polyco មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​និង​ស្រប​ច្បាប់​នៃ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រកាស​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នោះ​ទេ។

Polyco នឹងពិនិត្យ អាប់ដេត កែតម្រូវ និងលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមការស្នើសុំ ឬផ្តល់ប្រធានបទព័ត៌មានជាមួយនឹងឧបករណ៍ដើម្បីត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ យើងគាំទ្រតែអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈគណនីដែលអ្នកផ្តល់យ៉ាងសកម្មដល់ Polyco ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញការចូលប្រើគណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសុវត្ថិភាព រួមទាំងការបាត់បង់ ការលួច ឬការលាតត្រដាងពាក្យសម្ងាត់ និងព័ត៌មានសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត អ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់ Polyco ជាបន្ទាន់សម្រាប់ជំនួយ។

7. ការប្រើប្រាស់ខូឃី

ខូគីគឺជាទិន្នន័យមួយចំនួនតូច ដែលផ្ញើទៅកាន់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកប្រើពីគេហទំព័រមួយ ហើយរក្សាទុកនៅលើថាសរឹងរបស់កុំព្យូទ័រ។ ខូគីអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័រ ឬប្រព័ន្ធរបស់អ្នកផ្តល់សេវាទទួលស្គាល់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក និងរក្សាទុកព័ត៌មានជាក់លាក់។

យើងប្រើខូគីដើម្បីយល់ និងរក្សាទុកសកម្មភាពរបស់អ្នក និងបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកបានប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ការចូលមើលលើកក្រោយរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសបដិសេធខូគី វាអាចរំខាន និងប៉ះពាល់ដល់សេវាកម្ម និងមុខងារមួយចំនួនដែលពឹងផ្អែកលើខូគីនៅ Polyco។

8. ផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាព

Polyco រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនៅពេលណាក៏បាន ដូច្នេះយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិនិត្យមើល និងពិនិត្យវាឱ្យបានទៀងទាត់។ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរជាសារវន្តចំពោះគោលការណ៍នេះ Polyco នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈអ៊ីមែល ឬតាមរយៈការជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័រ។ អ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://polycoplastic.com/kh/គោលការណ៍ភាពឯកជន/ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយបំផុត។

9. ការដោះស្រាយបណ្តឹង

ប្រសិនបើអ្នកមានមតិយោបល់ ឬការត្អូញត្អែរណាមួយ សូមផ្ញើពួកគេមកកាន់ Polyco តាមវិធីខាងក្រោម៖

– ទូរស័ព្ទទៅលេខទូរសព្ទបន្ទាន់ +84937 248 771។

– ផ្ញើអ៊ីមែលទៅ sales@polycoplastic.com

– មកកាន់ការិយាល័យរបស់ Polyco Plastic Co., Ltd. ដោយផ្ទាល់នៅ៖

អាស័យដ្ឋាន៖ 77A Street 8, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, HCMC, Vietnam.

សូមមើលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់យើងបន្ថែមទៀតនៅ៖ https://polycoplastic.com/kh/ទាក់ទងខ្ញុំ/

អាស្រ័យលើភាពស្មុគស្មាញនៃបណ្តឹងនោះ Polyco នឹងមានពេលវេលាដំណើរការដែលត្រូវគ្នា។ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​នឹង​ត្រូវ​ជូន​ដំណឹង​ដល់​អ្នក​ប្រើ​ក្នុង​ករណី​ចាំបាច់ Polyco អាច​អញ្ជើញ​អ្នក​តវ៉ា​ឱ្យ​ធ្វើ​ការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

Polyco នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយរាល់ការតវ៉ារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និងក្នុងស្មារតីនៃការចរចា ការសម្របសម្រួល ការគោរព និងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក។