นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่ Polyco เราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอันดับแรก เราเข้าใจดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นของคุณ ดังนั้นเราจึงพยายามทุกวิถีทางในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเราอย่างปลอดภัย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีที่ Polyco รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเรา ความยินยอมของผู้ใช้ในการใช้บริการของ Polyco หมายความว่าคุณยอมรับอย่างเต็มที่ต่อเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Polyco อาจแก้ไขเนื้อหาของนโยบายโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขบนระบบของ Polyco ฉบับแก้ไขมีผลตั้งแต่เวลาที่โพสต์ หากผู้ใช้ยังคงใช้บริการต่อไป แสดงว่าคุณได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่อัปเดตอย่างแน่นอน

1. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

Polyco ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดังต่อไปนี้:

ระบุและตรวจสอบบัญชี

ปรับปรุงบริการ การดูแลลูกค้า และการวิจัย

ให้ข้อมูล บริการ และการสนับสนุนตามที่ผู้ใช้ร้องขอ

แก้ไขข้อพิพาท ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ Polyco หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน

วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่กฎหมายอนุญาตและ Polyco จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเป็นรายกรณี

เพื่อให้สามารถใช้งานยูทิลิตี้บนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Polyco ได้อย่างเต็มที่ ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก Polyco ได้แก่:

ชื่อเต็ม

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมลที่ถูกต้อง…

คุณยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของ Polyco ได้โดยไม่เปิดเผยตัวตน https://polycoplastic.com/th/ หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว คุณสามารถแก้ไขชื่อได้ด้วยตนเองในหน้าการจัดการบัญชี หากคุณต้องการเปลี่ยนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเข้าสู่ระบบ คุณจะต้องส่งคำขอและทำตามขั้นตอนการยืนยัน

2. ขอบเขตการใช้ข้อมูลผู้ใช้

ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกบันทึกโดย Polyco ในระบบในกรณีทั่วไปดังต่อไปนี้:

เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์ของ Polyco

เมื่อผู้ใช้ส่งแบบฟอร์มใดๆ โดยไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Polyco ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือในแบบฟอร์มเอกสารที่จับต้องได้

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบของคุณกับ Polyco หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

เมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับ Polyco เช่น ทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจบันทึกได้) อีเมล แฟกซ์ ตัวต่อตัว โซเชียลมีเดีย และอีเมล

เมื่อผู้ใช้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์หรือโต้ตอบกับ Polyco ผ่านแพลตฟอร์ม Polyco หรือใช้บริการบนแพลตฟอร์ม Polyco ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุกกี้ Polyco อาจปรับใช้เมื่อคุณโต้ตอบกับแพลตฟอร์ม Polyco

เมื่อผู้ใช้ Polyco ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการของ Polyco

เมื่อผู้ใช้ตอบรับหรือร้องเรียน

เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่ Polyco ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

กรณีอื่นๆ ที่ Polyco เห็นว่าจำเป็นตามบทบัญญัติของกฎหมาย

3. เวลาจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้

Polyco จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยการป้องกันทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึง: ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ความปลอดภัยของข้อมูล Polyco บังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางกายภาพ และอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้เฉพาะพนักงานที่ต้องการเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานภายในระบบ Polyco เท่านั้น

ข้อมูลผู้ใช้และบัญชีจะถูกเก็บไว้ในระบบของ Polyco อย่างไม่มีกำหนด คุณจึงสามารถต่ออายุบริการได้ทุกเมื่อ

4. ใครบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้

Polyco รับรองว่าจะไม่จัดหา ขาย แลกเปลี่ยน หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเชิงพาณิชย์

บุคคลและองค์กรอื่นๆ อาจเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ Polyco ได้ในกรณีต่อไปนี้:

– ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

– Polyco ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลนี้

– บุคคลที่สามที่ผู้ใช้ Polyco อนุญาตหรืออนุญาตให้ร้องขอให้ Polyco ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ การอนุญาตหรือการอนุญาตจะต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรรับรองหรือรับรองความถูกต้อง

– ตามคำขอทางกฎหมายหรือจากหน่วยงานของรัฐ หรือหาก Polyco เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

– การปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคคลอื่นบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลผลประโยชน์ของทุกฝ่าย

– แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ Polyco มีกิจการร่วมค้าหรือสมาคมเพื่อให้บริการบน Polyco หรือบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Polyco ที่ผู้ใช้ใช้บนซอฟต์แวร์ของ Polyco ด้วย

– Polyco ถูกซื้อหรือควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น ในกรณีนี้ Polyco จะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือโดยการโพสต์อย่างเด่นชัดบนเว็บไซต์ของ Polyco ก่อนที่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณจะถูกโอนและกลายเป็นหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น

นอกเหนือจากกรณีข้างต้น แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับจากบุคคลที่สามเสมอ เว้นแต่ Polyco เชื่ออย่างเต็มที่ว่าการเปิดเผยนี้มีความจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพ อันเนื่องมาจากปัจจัยที่อาจผิดกฎหมายทั้งทางร่างกายหรือทางการเงิน

5. ที่อยู่หน่วยเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูล

ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่ให้กับ Polyco จะถูกเก็บไว้ในระบบ เมื่อจำเป็น ผู้ใช้ Polyco สามารถสอบถามเกี่ยวกับการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อยู่:

POLYCO PLASTIC CO., LTD

ที่อยู่: 77A Street 8, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, HCMC, Vietnam.

สายด่วน: +84937 248 771

การสนับสนุนทางอีเมล: sales@polycoplastic.com

เว็บไซต์ https://polycoplastic.com/th/

6. วิธีการและเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากเสร็จสิ้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการ ผู้ใช้เป็นนิติบุคคลเพียงผู้เดียวที่เป็นเจ้าของและมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลระบุตัวตน บัญชีผู้ดูแลระบบ รหัสผ่าน เนื้อหาเว็บไซต์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เว็บไซต์ของคุณอย่างปลอดภัย ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของตนเพื่อแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ มีสิทธิ์ร้องขอให้ Polyco ตรวจสอบ อัปเดต ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ Polyco ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลที่ผู้ใช้โพสต์บนเว็บไซต์

Polyco จะตรวจสอบ อัปเดต ปรับและยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เมื่อมีการร้องขอ หรือจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับตรวจสอบตนเอง อัปเดต และปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอให้กับเจ้าของข้อมูล เราสนับสนุนผู้ใช้ผ่านบัญชีที่คุณให้ไว้กับ Polyco เท่านั้น หากคุณพบว่ามีการเข้าถึงบัญชีหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการสูญหาย การโจรกรรม หรือการเปิดเผยรหัสผ่านและข้อมูลความปลอดภัยอื่นๆ คุณต้องแจ้ง Polyco ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือ

7. การใช้คุกกี้

คุกกี้คือข้อมูลจำนวนเล็กน้อยที่ส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้จากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์หรือระบบของผู้ให้บริการรู้จักเบราว์เซอร์ของคุณและจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง

เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจและจัดเก็บกิจกรรมของคุณ และตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการเยี่ยมชมครั้งต่อไปของคุณ หากผู้ใช้เลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ อาจมีการแทรกแซงและส่งผลกระทบต่อบริการและคุณลักษณะที่ขึ้นอยู่กับคุกกี้บางอย่างที่ Polyco

8. เปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว

Polyco ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายนี้ Polyco จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมลหรือโดยการแจ้งบนเว็บไซต์ ผู้ใช้เข้าสู่เว็บลิงค์ https://polycoplastic.com/th/นโยบายความเป็นส่วนตัว/ เพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

9. การระงับข้อพิพาท

หากคุณมีความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใดๆ โปรดส่งความคิดเห็นไปที่ Polyco โดยใช้วิธีต่อไปนี้:

– โทรสายด่วนบริการลูกค้า +84937 248 771

– ส่งอีเมลไปที่ sales@polycoplastic.com

– ไปโดยตรงที่สำนักงานของ Polyco Plastic Co., Ltd. ได้ที่:

ที่อยู่: 77A Street 8, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, HCMC, Vietnam.

ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมได้ที่: https://polycoplastic.com/th/ติดต่อเรา/

ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการร้องเรียน Polyco จะมีเวลาในการดำเนินการที่สอดคล้องกัน ผลการระงับข้อร้องเรียนจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในกรณีที่จำเป็น Polyco สามารถเชิญผู้ร้องเรียนให้ทำงานโดยตรงได้

Polyco จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้โดยเร็วที่สุด และด้วยเจตนารมณ์ของการเจรจา การไกล่เกลี่ย ความเคารพ และผลประโยชน์ร่วมกัน